Namaz ke baad ki dua


Rasool-Allah sallallahu Alaihi wassllam ne farmaya Jo (Musalman) Juma ke noise Surah Al-Kahaf ki tilawat kare to uske liye is juma se agle juma tak ek noor chamakta

rahega Namaz ke baad ki dua Sahih Al jamee 6470, Mustadrak Hakim 3392-Sahih

✦ : Rasool-Allah Sallallahu Alahih Wasallam ne farmaya jisne Juma ke noise surah kahaf padhi uske qadmon ke neeche se le kar asman tak noor paida hota hai jo

Qayamat ke noise uske liye roshan hoga aur uske dono juma ke darmiyan ridge gunah maaf kar diye jate hai

Al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 1/298-Hasan

✦ :Rasool-Allah Sallallahu Alahih Wasallam ne farmaya jisne Juma ki raat (yani jumerat aur juma ke beech ki raat) surah kahaf padhi uske aur baitullah ke darmiyan noor ki roshni ho jati hai

Saheeh Al-Jaami, 6471

Al Baihiqi, Subbul Iman, 2231-Hasan

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s